GIA Certified 1 Carat Diamond E-Colour SI1-Clarity-GIA-2326818120
Diamond Weight (TDW): 1.00 Carat
Diamond Colour: E
Diamond Clarity: SI1
Diamond Cut: Fair
Diamond Polish: Excellent
Diamond Symmetry: Good
Diamond Report: GIA 2326818120 (GIA Laser Inscribed)